مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید مهدی
نام خانوادگی:سهیلی مقدم
آدرس وب سایت:http://Fadak.ir
نخصص ها:مدیریت ، کلام ، علوم سیاسی