تحصیل، تحقیق، تبلیغ در فضای سایبر
46 بازدید
محل ارائه: جامعة المصطفی العالمیة
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چگونگی فراگیری علم، چگونگی تحقیق علمی و چگونگی تبلیغ دین با بهرهمندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات